Home / THẮC MẮC PHÁP LÝ / Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thủ tục 2021 thực hiện như thế nào ?

Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thủ tục 2021 thực hiện như thế nào ?

Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2021 bao nhiêu khi nào cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thủ tục giấy tờ cần thiết nào phải có. Thường chủ đầu tư có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng để xây nhà nhưng không rõ luật và chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng hiện tại được qui định. Nhân đây Đất nền Long An giá rẻ cũng xin chia thông tin để Khách Hàng nắm khi quyết định đầu tư mua đất .

Chí chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2021

Tại khoản 2 điều Điều 5 nghi định 45/2014/NĐ-CP thì số tiền thu khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất được tình theo từng trường hợp sau:

+ Đối với cá nhân và hộ gia định chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nghiệp ở thời điểm hiện tại có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Cá nhân hoặc hộ gia đình muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc diện khó khăn về tài chính có mong muốn được ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Được ghi nợ và cho trả nợ dần trong thời hạn là 5 năm theo điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Lệ phí trước bạ khi được cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở cần được đăng ký biến động về đất đai rồi mới được chuyển đổi mục dích sử dụng. Chi phí mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ với nhà , đất là 0,5% giá đất tính lệ phí trước bạ theo khoản 1 điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

+ Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụngđất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết địnhchuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này.

Ngoài ra, khi xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi đăng ký biến động đất đai còn phải nộp các loại phí khác như phí tách thửa đất, phí thẩm định…

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2021

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2021, điều kiện đủ được đăng ký có gì cần lưu ý. Căn cứ theo Điều 57, Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội quy định về chuyển mục đích sử dụng đất

thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2021

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Có thể chuyển đổi từ đất nông nghiệp (đất trồng lúa) sang đất phi nông nghiệp theo Điểm d Khoản 1 Điều 57. Mức thu tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của bạn sẽ phụ thuộc vào quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ban hành. Khi bạn muốn chuyển mục đích này thì bạn nên đến cơ quan địa chính cấp xã phường để tìm hiểu tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải lưu ý, việc bạn có chuyển được mục đích sử dụng đất hay không còn phụ thuộc vào:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Ở trên là chi tiết chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất cụ thể được Quốc hội qui định theo điều khoản rõ cho các trường hợp Khách Hàng có thể tham khảo thông tin cũng như thực hiện các bước chuẩn bị thủ tục đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất một các nhanh chóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *